Statuten

Statuten Stichting Historisch Centrum WassenaarNaam, zetel en duur

Artikel 1
1. De Stichting is genaamd: Stichting Historisch Centrum Wassenaar.
2. De Stichting wordt opgericht voor onbepaalde tijd.

Doel

Artikel 2
1. De Stichting heeft ten doel het verrichten van historisch onderzoek alsmede het behouden van al hetgeen verband houdt met het verleden van Wassenaar en naaste omgeving, zulks in de ruimste zin, zo nodig en zo mogelijk in samenwerking met de overheid en lokale en landelijke organisaties of instellingen, die op dit gebied werkzaam zijn.
2. De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
A.1. het veiligstellen van hetgeen verband houdt met de bewoning van het vroegere kasteelterrein Ter Weer, in het bijzonder het onderzoek, beschrijving en registratie van bij de opgravingen verkregen gegevens en gedane vondsten alsmede publicatie van de resultaten van de onderzoekingen;
A.2 het verrichten van archeologisch veldwerk op andere plaatsen in Wassenaar en naaste omgeving;
B.1. het inventariseren en in kaart brengen van al hetgeen in Wassenaar en naaste omgeving historische betekenis bezit;
B.2. het bevorderen van de instandhouding van historische objecten, waartoe het voeren van beroeps-, gerechtelijke en andere procedures kan behoren;
B.3. het metterdaad doen ontwikkelen van plannen om historische objecten te conserveren;
C.1. het beschikbaar krijgen en behouden van ruimte, middelen en materialen;
C.2. het opbouwen en beheren van documentatiematerialen;
D.1. het publiceren van studies, kaarten, registers, foto’s en andere van belang zijnde gegevens;
D.2. het verstrekken van informatie en adviezen;
D.3. het inrichten van en deelnemen aan tentoonstellingen;
E. het beheren, respectievelijk medebeheren van een oudheidkamer en/of archief;
en overigens door al hetgeen in de ruimste zin met haar doel verband houdt.


Bestuur

Artikel 3.
1. Het bestuur van de Stichting bestaat uit tenminste drie en ten hoogste negen leden, die – behoudens afwijkende regeling bij benoeming – voor de tijd van drie jaar worden benoemd. Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast. Een aftredend lid is terstond herkiesbaar.
2. Het bestuur bepaalt het aantal bestuursleden en vult zichzelf aan.
3. Het bestuur verdeelt onderling zijn werkzaamheden en benoemt uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester, tezamen het dagelijks bestuur vormend.
4. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt, naast het in lid 1 gestelde en onverminderd het daaromtrent in de wet bepaalde, door bedanken, overlijden, onder curatele stelling, aanvrage om surséance van betaling, faillietverklaring, het overbrengen van de woonplaats buiten Nederland, alsmede indien alle andere bestuursleden eenparig van oordeel zijn dat een bestuurslid niet als zodanig kan worden gehandhaafd.
5. Indien het bestuur te eniger tijd uit minder dan drie leden zou bestaan, blijft het niettemin rechtsgeldig gecontinueerd, behoudens de verplichting van de overgebleven bestuursleden zorg te dragen voor een tijdige aanvulling.

Vertegenwoordiging

Artikel 4.
De Stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:
1. het Dagelijks Bestuur;
2. ieder lid van het bestuur, mits ter uitvoering van een bestuursbesluit, waarbij het betreffende bestuurslid als zodanig werd aangewezen. Van een zodanige aanwijzing blijkt voldoende uit een door de voorzitter en de secretaris van het bestuur getekend afschrift van of uittreksel uit het verslag van de desbetreffende vergadering.

Vergaderingen

Artikel 5.
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of bij diens ontstentenis of verhindering de vice-voorzitter ofwel tenminste een/derde der bestuursleden, die hun verlangen daartoe bij de secretaris hebben ingediend, dit gewenst achten, evenwel tenminste twee maal per jaar. De voorzitter beslist of er sprake is van ontstentenis of verhindering.
2. Vergaderingen worden bijeengeroepen door de secretaris door middel van schriftelijke oproepingen, welke oproepingen de te behandelen punten alsmede de plaats en de tijd van vergaderen zullen inhouden. Deze oproepingen zullen worden verzonden aan alle bestuursleden met inachtneming van een oproepingstermijn van acht dagen, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend. Ieder lid heeft het recht om op de agenda een door hem ter behandeling gewenst punt te doen plaatsen, welk verlangen hij aan de secretaris kenbaar maakt. In de bestuursvergadering kunnen ook besluiten worden genomen over voorstellen die niet op de agenda voorkwamen mits dergelijke besluiten genomen worden met een zodanige meerderheid als nodig zou zijn geweest voor de aanvaarding in een voltallige bestuursvergadering. Ingeval de oproeping niet op de gemelde wijze of binnen de gemelde termijn heeft plaatsgevonden, kunnen niettemin geldige bestuursbesluiten worden genomen indien alle in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig zijn. Van het ter vergadering behandelde en beslotene maakt secretaris een verslag op of doet dit opmaken, zulk te zijner beoordeling, welk verslag door hem en de voorzitter of bij afwezigheid van hen of een van hen door een, respectievelijk twee andere bestuursleden in de eerstvolgende bestuursvergadering na goedkeuring wordt ondertekend. Ieder bestuurslid heeft het recht op een door de voorzitter en de secretaris te ondertekenen afschrift. Bij afwezigheid van voorzitter en vice-voorzitter voorziet het bestuur in de leiding.
3. Ieder bestuurslid heeft het recht zich ter vergadering te doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigd ander bestuurslid, die het recht heeft namens de volmachtgever te stemmen, tenzij de volmacht anders luidt. Voor de berekening van het aantal bestuursleden in vergadering bijeen tellen alleen de in persoon aanwezige bestuursleden of plaatsvervangers mee.

Besluiten

Artikel 6.
1. Tenzij in de statuten anders is vermeld is voor rechtsgeldige bestuursbesluiten een absolute meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering, waarin tenminste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is. Buiten vergadering kan een besluit slechts genomen worden indien het voorstel daartoe schriftelijk geschiedt en alle bestuursleden hun stem schriftelijk uitbrengen. Blanco uitgebrachte stemmen zijn ongeldig. Elk lid van het bestuur heeft recht op één stem. Een bestuurslid mist stemrecht over onderwerpen, die hem, zijn echtgenoot of een van zijn bloed- of aan verwanten tot en met de vierde graad betreffen.
2. De stemmingen geschieden mondeling of indien een der stemgerechtigden verklaart dit te verlangen bij gesloten ongetekende briefjes. Stemming op andere wijze, bijvoorbeeld bij acclamatie, is geoorloofd indien geen der bestuursleden zich daartegen verzet.
3. Mocht bij de eerste stemming geen absolute meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaatshebben. Indien dan ook geen meerderheid verkregen wordt, zal middels een tussenstemming worden beslist welke twee voorstellen in de herstemming worden opgenomen. Staken bij een tussenstemming of bij een herstemming de stemmen, dan beslist de voorzitter of bij zijn afwezigheid de vice-voorzitter.
Onkosten
Artikel 7.
Bestuurders genieten als zodanig geen bezoldiging. Onkosten kunnen worden vergoed.

Middelen

Artikel 8.
De middelen van de Stichting bestaan uit:
a. het stichtingskapitaal
b. hetgeen door erfstelling, legaat of schenking of op enigerlei andere wijze wordt verkregen;
c. subsidies en donaties
d. alle andere inkomsten.

Financiële verslaggeving

Artikel 9.
1. Het boekjaar van de Stichting loopt van één januari tot en met een en dertig december.
2. Per een en dertig december sluit de penningmeester boeken van de Stichting af en maakt een balans per die datum en een staat van de inkomsten en de uitgaven der Stichting over het voorbije jaar, alsmede en ontwerp begroting voor het volgende boekjaar, welke stukken hij het bestuur vóór één april aanbiedt.
3. Goedkeuring van balans en staat van inkomsten en uitgaven vindt plaats door het bestuur en strekt tot décharge van de penningmeester.

Commissies

Artikel 10.
1. Het bestuur kan overgaan tot het instellen van, het mede in stand houden van en het deelhebben in commissies ter uitvoering van bepaalde taken.
2. Doelstelling, leden en leiding van bedoelde commissies dienen in onderling overleg vastgesteld te worden.
3. Tot de taak van de commissies kan gerekend worden:
a. het gevraagd of ongevraagd adviseren van het bestuur in zaken, die tot het werkgebied van de commissie behoren en
b. het uitwerken en vormgeven van ideeën, waartoe het bestuur na overleg besloten heeft.

Reglementen

Artikel 11.
Het bestuur is bevoegd reglementen vast te stellen. De reglementen kunnen geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de bepalingen van de statuten.
Wijzigingen van statuten en reglementen
Artikel 12.
1. Besluiten tot wijziging van de statuten kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen in een speciaal daartoe bijeengeroepen vergadering welke opgeroepen wordt met een termijn van tenminste veertien dagen, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend, en die door tenminste twee/derde der bestuursleden wordt bijgewoond. Wanneer dit aantal niet aanwezig is ter vergadering zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, waarin bij aanwezigheid van tenminste de helft van het aantal bestuursleden een hiervoor bedoeld besluit kan worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.
2. De reglementen kunnen worden gewijzigd overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 lid 1.
Ontbinding
Artikel 13.
Het bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is toepasselijk hetgeen in artikel 12 lid 1 is bepaald.

Vereffening

Artikel 14.
1. De vereffening na de ontbinding der Stichting geschiedt door het bestuur.
2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is.
3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen der statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht.
4. Het bestuur bepaalt welke bestemming na betaling van alle schulden aan de overgebleven bezittingen van de Stichting zal worden gegeven met dien verstande, dat het saldo moet worden bestemd voor een doel dat het doel van de Stichting zoveel mogelijk nabij komt.
Slotbepaling
Artikel 15.
In alle gevallen waarin door de statuten niet is voorzien beslist het bestuur.actueel
Iedere eerste zaterdag van de maand is het Historisch Informatie Punt (HIP) in de Bibliotheek aan de Langstraat geopend. Tussen 14.00 en 15.00 uur kunt u hier terecht met vragen en opmerkingen over de geschiedenis van Wassenaar.
contact
Secretaris: R. Jaring
Mail Secretaris
tel. 070-5119922
Stichting
Op de bres staan voor de cultuurhistorie van Wassenaar, dat is wat de stichting wil. Dat doet zij o.a. door het bevorderen van de lokale monumentenzorg, het organiseren van lezingen, cursussen en tentoonstellingen en het uitgeven van publicaties.