Ereleden

Erepenning

De erepenning van de Stichting Historisch Centrum Wassenaar wordt uitgereikt aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op het terrein van de Wassenaarse geschiedschrijving, historische educatie, monumentenzorg en archeologie.

De bekende Wassenaarse kunstenares
Ninke Kast heeft deze penning speciaal voor de stichting ontworpen.

Op de voorzijde van de bronzen penning prijkt een gestileerde vuistbijl. Mevrouw Kast: 'Die vuistbijl symboliseert eigenlijk het allereerste begin van het bouwen van woningen.
Met zo'n bijl werd in de prehistorie het benodigde hout gekapt. Bovendien heb ik de bijl weergegeven alsof hij in het zand ligt, zoals hij gevonden zou kunnen worden tijdens een opgraving. Zo is er een duidelijke relatie met de archeologie.'
De vuistbijlpenning heeft een diameter van zeven centimeter. De penning is in brons gegoten door de firma Koninklijke Begeer in Zoetermeer.
Tot op heden is de penning uitgereikt aan:
  • De heer Mr. C. A. van Gorcum, op 11 april 1987. Niet alleen vanwege zijn verdienste voor de regionale en plaatselijke geschiedenis maar met name ook als nestor van de Wassenaarse archeologie. Zo was hij de oprichter van de archeologische werkgroep van de stichting en startte een langlopend onderzoek naar het verdwenen kasteel Ter Weer. Ook was hij een onmisbare schakel tussen de Gemeente Wassenaar, de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek en de Wassenaarse amateurarcheologen.
  • De heer P.C. van Alphen, op 2 juli 1998. Voor zijn grote inzet gedurende meer dan twintig jaar voor de stichting. Als graver was hij actief op Ter Weer en leverde ook een grote bijdrage aan de ontdekking van het Bronstijdgraf in het Weteringpark. Hij had een belangrijk aandeel in de totstandkoming van de Wassenaarse Oudheidkamer, aanvankelijk in de Europaschool en later in het souterrain van raadhuis De Paauw.
actueel
Iedere eerste zaterdag van de maand is het Historisch Informatie Punt (HIP) in de Bibliotheek aan de Langstraat geopend. Tussen 14.00 en 15.00 uur kunt u hier terecht met vragen en opmerkingen over de geschiedenis van Wassenaar.
contact
Secretaris: R. Jaring
Mail Secretaris
tel. 070-5119922
Stichting
Op de bres staan voor de cultuurhistorie van Wassenaar, dat is wat de stichting wil. Dat doet zij o.a. door het bevorderen van de lokale monumentenzorg, het organiseren van lezingen, cursussen en tentoonstellingen en het uitgeven van publicaties.