Statuten

Statuten

(laatstelijk gewijzigd in 1984)

Naam en Zetel

Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Historische Vereniging "Oud Wassenaer" en is gevestigd te Wassenaar.

Doel

Artikel 2. De vereniging stelt zich ten doel: Het bevorderen van de kennis van - en de belangstelling voor - de geschiedenis van Wassenaar en omstreken. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
 1. het organiseren van lezingen, excursies en tentoonstellingen;
  b het verlenen van steun aan historische onderzoekingen en publikaties;
 2. het uitgeven van geschriften;
 3. het verstrekken van adviezen;
 4. het aanleggen van een bibliotheek;
 5. het oprichten van of het medewerken aan een Wassenaarse oudheidkamer.
 6. alle verdere wettige middelen die aan het doel beantwoorden.

Duur

Artikel 3. De vereniging, die is opgericht op 19 juni 1957, wordt, vanaf de inwerkingtreding van deze gewijzigde statuten, aangegaan voor onbepaalde tijd.

Leden

Artikel 4. De vereniging bestaat uit gewone leden, juniorleden, buitengewone leden en ereleden.
 1. Gewone leden zijn zij die zich als zodanig schriftelijk hebben opgegeven bij de secretaris.
 2. Juniorleden zijn zij die zich als zodanig schriftelijk hebben opgegeven bij de secretaris en bij het begin van het verenigingsjaar de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt.
 3. Buitengewone leden zijn rechtspersonen, daaronder begrepen publiekrechtelijke lichamen en instellingen, die zich als zodanig bij de secretaris opgeven en' door het bestuur zijn aangenomen.
 4. Ereleden zijn zij die daartoe, wegens hun verdiensten voor de geschiedbeoefening van Wassenaar en/of wegens hun verdiensten voor de vereniging door de algemene ledenvergadering worden benoemd.

Artikel 5. De gewone leden, juniorleden en buitengewone leden betalen een jaarlijkse, door de algemene ledenvergadering vast te stellen contributie. Ereleden zijn van het betalen van contributie uitgezonderd.

Artikel 6. Alle leden hebben gelijk stemrecht. Buitengewone leden wijzen één persoon aan, die het betrokken buitengewone lid vertegenwoordigt.

Artikel 7. Het lidmaatschap eindigt:
 1. door schriftelijke opzegging bij de secretaris, ten minste één maand voor het einde van het verenigingsjaar;
 2. door overlijden, voor zover het gewone leden,- juniorleden en ereleden betreft;
 3. door opheffing, voor zover het buitengewone leden betreft;
 4. door ontzetting bij beslissing van de algemene ledenvergadering, waarbij minstens 10 leden naast het bestuur aanwezig zijn.
 5. door ontzetting bij besluit van het bestuur wegens wanbetaling; hiervan is sprake als het verenigingsjaar is verstreken en aan het verzoek om contributiebetaling ondanks twee aanmaningen niet
is voldaan.

Financiën

Artikel 8. De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies, bijdragen, giften, legaten, erfstellingen, de opbrengst van publicaties en andere activiteiten alsmede subsidies en toevallige baten.

Bestuur

Artikel 9. Het bestuur bestaat uit ten minste 5 leden, die door de algemeneledenvergadering bij meerderheid van stemmen worden gekozen. De benoeming geschiedt uit de leden. Op deze vergadering dienen minstens 10 leden naast het bestuur aanwezig te zijn. De bestuursleden moeten meerderjarig zijn. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding; de aftredende is herkiesbaar. Een tussentijds benoemd bestuurslid treedt voor het rooster in de plaats van het tussentijds afgetreden bestuurslid. De voorzitter wordt specifiek aangewezen. Bestuursleden kunnen door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. Het bestuur bepaalt taak en functie van de overige bestuursleden. Het bestuur is belast met de leiding der zaken, met de naleving van statuten en huishoudelijk reglement en met de uitvoering van de besluiten van de algemene ledenvergadering. In spoedeisende gevallen handelt het bestuur op eigen gezag, onverminderd zijn verantwoordelijkheid aan de algemene ledenvergadering.
De vereniging wordt in en buiten rechten vertegenwoordigd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester gezamenlijk.

Algemene ledenvergadering

Artikel 10. Binnen vier maanden na afloop van elk verenigingsjaar wordt door het bestuur een algemene ledenvergadering (jaarvergadering) bijeengeroepen. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd beleid. Deze en overige ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door of vanwege het bestuur door middel van aan de leden uiterlijk twee weken tevoren te verzenden convocaties, behelzende de agenda.

Kascommissie

Artikel 11. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een commissie van leden (de kascommissie), tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het laatstverstreken boekjaar.

Werkgroepen en commissies

Artikel 12. Het bestuur heeft de bevoegdheid tot het instellen van specifieke werkgroepen en commissies. De bevoegdheden van deze werkgroepen en commissies worden bij instelling daarvan geregeld. De werkgroepen en commissies leggen verantwoording af aan en werken onder supervisie van het bestuur.
actueel
Iedere eerste zaterdag van de maand is het Historisch Informatie Punt (HIP) in de Bibliotheek aan de Langstraat geopend. Tussen 14.00 en 15.00 uur kunt u hier terecht met vragen en opmerkingen over de geschiedenis van Wassenaar.
contact
Secretaris: C.N.J. Neisingh
Mail Secretaris
tel. 06-14479368
VERENIGING
Op de bres staan voor de cultuurhistorie van Wassenaar, dat is wat de vereniging wil. Dat doet zij o.a. door het bevorderen van de lokale monumentenzorg, het organiseren van lezingen, cursussen, excursies en tentoonstellingen en het uitgeven van publicaties.