Reglementen

Huishoudelijk Reglement

(laatstelijk gewijzigd in 1984)

Lidmaatschap

Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2. Leden die in de loop van het verenigingsjaar. maar vóór 1 april toetreden, betalen de gehele jaarcontributie; zij die tussen 1 april en 1 november lid worden betalen over dat jaar de helft van de contributie; zij die na 1 november lid worden zijn over dat jaar geen contributie verschuldigd.
Echtgenoten of huisgenoten kunnen gewoon lid worden tegen een gereduceerde contributie. Zij krijgen de circulaires enz. der vereniging niet afzonderlijk toegezonden.

Bestuur

Artikel 3. Zoals blijkt uit art. 6b van dit reglement heeft de algemene ledenvergadering het recht tegenkandidaten te stellen mits met instemming van betrokkenen.

Artikel 4. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, vice voorzitter, secretaris en penningmeester.

Artikel 5 a. De voorzitter belegt en leidt als regel de vergaderingen en regelt de gang van de werkzaamheden.
b. De vice-voorzitter vervangt, zo nodig, de voorzitter.
c. De secretaris is verantwoordelijk voor het opstellen en versturen van de convocaties en van de notulen van de bestuurs- en algemene ledenvergaderingen; in de jaarlijkse algemene ledenvergadering brengt hij/zij verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar; aan hem/haar is de zorg voor het archief en de bibliotheek toevertrouwd.
d. De zorg voor de briefwisseling is in het algemeen toevertrouwd aan de secretaris. Brieven van financiële aard worden echter afgedaan door de penningmeester. Voorzover brieven een officieel karakter dragen of van principiële aard zijn dienen zij door de voorzitter mede te worden ondertekend.
e. De penningmeester int de contributies en beheert de financiën; in de jaarlijkse algemene ledenvergadering doet hij rekening en verantwoording van het door hem/haar in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde beheer.
f. De secretaris kan zich laten bijstaan door een tweede secretaris.
g. De kascommissie bestaat uit twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De algemene ledenvergadering benoemt tevens een reserve lid. Elk jaar treedt het eerstbenoemde lid af en wordt het reservelid in zijn plaats benoemd. Het reservelid vervangt tevens een der leden bij ontstentenis. De commissie brengt jaarlijks - tijdens de algemene ledenvergadering - verslag uit over het beheer van de penningmeester. De alsdan door deze vergadering verleende goedkeuring van rekening en verantwoording strekt de penningmeester en dus het bestuur tot décharge.

De Algemene Ledenvergadering

Artikel 6. Ten aanzien van de algemene ledenvergadering wordt nog het volgende geregeld.
a. Tot uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering kunnen de leden punten van bespreking, waarover een uitspraak van deze
vergadering wordt gewenst, schriftelijk aan het bestuur opgeven.
b. Behalve door het bestuur kan kandidaatstelling voor bestuursfuncties ook geschieden door tenminste 10 leden. Voor een dergelijk voorstel gelden de onder a. genoemde regels.
c. Indien tenminste 1/10 der leden een schriftelijk gemotiveerd verzoek daartoe doen, is de voorzitter verplicht binnen vier
weken een algemene ledenvergadering te beleggen; voor het convoceren en het samenstellen van de agenda geldt het bepaalde in artikel 10 van de statuten.

Artikel 7. Wijzigingen in dit Huishoudelijk Reglement kunnen alleen plaatsvinden in een algemene ledenvergadering met gewone
meerderheid van stemmen, indien zij te voren op de in Artikel 10, alinea 3 van de statuten bedoelde agenda bekend zijn gemaakt.

Slotbepaling

Artikel 8. In alle gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Download hier een exemplaar van de reglementen in PDF-formaat

actueel
Iedere eerste zaterdag van de maand is het Historisch Informatie Punt (HIP) in de Bibliotheek aan de Langstraat geopend. Tussen 14.00 en 15.00 uur kunt u hier terecht met vragen en opmerkingen over de geschiedenis van Wassenaar.
contact
Secretaris: C.N.J. Neisingh
Mail Secretaris
tel. 06-14479368
VERENIGING
Op de bres staan voor de cultuurhistorie van Wassenaar, dat is wat de vereniging wil. Dat doet zij o.a. door het bevorderen van de lokale monumentenzorg, het organiseren van lezingen, cursussen, excursies en tentoonstellingen en het uitgeven van publicaties.