Publicaties

Namenlijst Wassenaarse slachtoffers WO II

De gemeente Wassenaar publiceerde op 4 mei 2016 de onderstaande Namenlijst van Wassenaarse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

De namenlijst van Wassenaarse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog kunt u downloaden (PDF-document 374 kB)

Deze lijst is gebaseerd op zorgvuldig onderzoek van een werkgroep van deskundigen, onder wie de heer C.N.J. Neisingh (onderzoeker en auteur), de heer R. van Lit (voorzitter Historische Vereniging Oud Wassenaer) en mevrouw C.C. de Glopper-Zuijderland (gemeentearchivaris). Voorzitter is voormalig raadslid M.E.R. barones de Vos van Steenwijk-Groeneveld. Het onderzoek heeft geleid tot een lijst met 533 namen.

Criteria namenlijst

In de namenlijst zijn opgenomen: burgers en militairen die in de strijd met de vijand of door hun handelingen of houding tegenover de vijand het leven hebben verloren. Ook mensen die tijdens de door de vijand opgelegde internering of vervolging overleden zijn, rekenen we hiertoe. Eveneens zijn mensen opgenomen die zijn omgekomen door oorlogsgeweld zoals een beschieting of bombardement. Dit omvat de volgende categorieën.

Burgerslachtoffers
 1. Verzet en internering
  In Wassenaar op de Waalsdorpervlakte gefusilleerd
  Uit Wassenaar afkomstig, elders omgekomen
 2. Holocaust
  In Wassenaar omgekomen
  Uit Wassenaar afkomstig, elders omgekomen
  Vanuit Wassenaar gedeporteerd, elders omgekomen
 3. Beschietingen, bombardementen, explosies en ander oorlogsgeweld
  In Wassenaar omgekomen
  Uit Wassenaar afkomstig, elders omgekomen
 4. Dwangarbeid
  Uit Wassenaar afkomstig, elders omgekomen

Militaire slachtoffers

 1. In Wassenaar gesneuvelde Nederlandse en geallieerde militairen
 2. In Wassenaar uit zee aangespoelde geallieerde militairen
 3. Uit Wassenaar afkomstige militairen, elders gesneuveld

Dynamisch document

Hoewel het onderzoek naar de lijst is afgesloten, heeft de ervaring geleerd dat nieuwe feiten en inzichten blijven bovenkomen. Het is dan ook vanzelfsprekend dat het altijd mogelijk blijft verbeteringen in de lijst aan te brengen. Als u vindt dat er namen ontbreken of denkt dat gegevens op de lijst niet kloppen, kunt u via het Klant Contact Centrum (telefoonnummer 14 070) contact opnemen met de afdeling Kabinetszaken van de gemeente Wassenaar.

Een link met Rijnlandgescheidenis


www.rijnlandgeschiedenis.nl


BEHOEDZAAM BESTUUR

Behoedzaam bestuur is de eerste uitgebreide beschrijving van de bestuurlijke geschiedenis van een provincie. Van de drie bestuurslagen – rijk, provincie en gemeente – is de provincie de minst bekende en daarbij ligt deze bestuurslaag tegenwoordig nogal eens onder vuur. Dit boek wil laten zien wat het provinciaal bestuur van Zuid-Holland (de dichtst bevolkte en economisch krachtigste provincie van ons land) van 1814 tot concreet heeft gedaan.

Ontwikkeling van het democratisch bestuur

Twee eeuwen geleden was provinciebestuur vooral een kwestie van het doorsluizen van beslissingen die op nationaal niveau waren genomen. Stads- en dorpsbestuurders werden bestookt met eindeloze reeksen circulaires, van armoedebestrijding tot de breedte van de sloten. De provincie had ook weinig uitvoerende taken. Veel van het ‘echte werk’ werd gedaan door gemeenten en waterschappen. Na 1875 kwam daarin gaandeweg verandering en kreeg de provincie bijvoorbeeld verantwoordelijkheden op het gebied van de zorg, de drinkwater- en elektriciteitsvoorziening en de cultuur. Als gevolg van de opmars van de auto kwam er, eind jaren ’20, ook een provinciaal wegenplan voor Zuid-Holland. Tot dan toe had de provincie zich beperkt tot wegonderhoud, nu ging zij ook wegen aanleggen. Onder de Duitse bezetting kwam er min of meer een einde aan het provinciebestuur. De gedeputeerden bleven wel aan, maar van volwaardig functioneren was geen sprake.

Wederopbouw

De eerste jaren na de oorlog waren niet gemakkelijk, maar in 1962 was de verwoeste Rotterdamse haven alweer de grootste ter wereld. Grootschalige woningbouw op de Zuid-Hollandse eilanden moest de woningnood oplossen. Men dacht zelfs aan een nieuwe stad: Deltastad op Overflakkee. Uiteindelijk bleef het bij uitbouw van bestaande kernen.
In de jaren vijftig groeide de aandacht voor cultureel en maatschappelijk werk. De provincie werd actief op het gebied
van welzijn, recreatie, ‘sociale planning’ en gezondheidszorg. Inmiddels zijn de meeste van die taken weer bij de provincie weggehaald.

Nieuwe koers

De jaren tachtig en negentig waren de jaren van reorganisatie en ‘bedrijfsmatig’ werken. De risico’s van ondernemen met gemeenschapsgeld werden pijnlijk duidelijk toen het handelshuis Ceteco failliet ging en de provincie een lening van 47,5 miljoen gulden in rook zag opgaan.
De economie is de voornaamste leidraad in het huidige beleid. Ruimtelijke ontwikkelingen worden afgestemd op de sociaaleconomische realiteit, in plaats van andersom. De provincie is steeds meer een platform voor contacten tussen het bedrijfsleven en de wereld buiten Nederland.

Illustratiekaternen

Ook aan gewone ambtenaren en bewoners van de provincie is dit boek aandacht besteed: van de koffiejuffrouw tot de brugwachter; de vele illustraties in aparte illustratiekaternen met uitgebreide bijschriften geven een goed beeld van een belangrijk onderdeel van het Nederlandse staatsbestel.

Gegevens

Titel: Behoedzaam bestuur. Twee eeuwen provincie Zuid-Holland
Auteurs/redactie: Roel Pots en Nico Randeraad
ISBN: 978-90-5997-173-8
Prijs: € 34,50 (tot 1 januari, daarna € 39,50 )
Uitgeverij: Primavera Pers, Leiden in samenwerking met Erfgoedhuis Zuid-Holland

J.B. van der Hulst, A.F.J.A. graaf van der Duyn van Maasdam (1839), gouverneur van Holland van 1817 tot 1844. Schilderij in het Rijksmuseum, Amsterdam.
Ambtenaren van Provinciale Waterstaat verrichten omstreeks 1930 metingen op het jaagpad langs de Oude Rijn (ter hoogte van Koudekerk). Foto: J.A.W. van der Zon, Erfgoed Leiden en Omstreken.

De bibliotheek van de vereniging

is ondergebracht in de Bibliotheek van Wassenaar, Langstraat 40, 2242 KM Wassenaar. De boekenkast staat rechts in de Verkade-Clark lounge. Hierin vindt u een collectie boeken over Wassenaar. De boeken worden niet uitgeleend.
De Historische Vereniging geeft geregeld publicaties uit. Een bestseller is het monumentengidsje Wassenaar in woord en beeld dat inmiddels zijn derde druk beleefde. De teksten zijn zowel in het Nederlands als in het Engels. Het is inmiddels een lange traditie dat ter gelegenheid van Open Monumentendag een speciaal themaboekje verschijnt: met beknopte, boeiende artikelen, fraaie kleurenfoto’s en een mooie vormgeving. Veel van die boekjes zijn ware collectorsitems geworden.

Een bijzondere service van de vereniging is het in voorraad hebben van een grote collectie antiquarische boeken over Wassenaar. Deze boeken kunt u desgewenst aanschaffen tijdens lezingen of in het kraampje van de vereniging tijdens een manifestatie. Ook kunt u bij het secretariaat terecht als u op zoek bent naar een moeilijk verkrijgbare uitgave.
Stacks Image 3557
In het kader van de Open Monumentendag 2013 verscheen het boek ‘Macht en Pracht in Wassenaar’
Stacks Image 523
Stacks Image 519
Stacks Image 538
Erelid Albert Niphuis biedt burgemeester Jan Hoekema het eerste exemplaar aan van het boek Actueel Verleden 2, 20121 (foto: De Wassenaarse Krant).
actueel
Iedere eerste zaterdag van de maand is het Historisch Informatie Punt (HIP) in de Bibliotheek aan de Langstraat geopend. Tussen 14.00 en 15.00 uur kunt u hier terecht met vragen en opmerkingen over de geschiedenis van Wassenaar.
contact
Secretaris: C.N.J. Neisingh
Mail Secretaris
tel. 06-14479368
VERENIGING
Op de bres staan voor de cultuurhistorie van Wassenaar, dat is wat de vereniging wil. Dat doet zij o.a. door het bevorderen van de lokale monumentenzorg, het organiseren van lezingen, cursussen, excursies en tentoonstellingen en het uitgeven van publicaties.